Na enige tijd van voorbereiding heeft Stichting InterKerk een Marialiederen-site uitgewerkt die van nut kan zijn bij verschillende vieringen, zowel in de Eucharistieviering als bij het rozenkransgebed of eventueel een vesperviering.

 Wanneer u deze site bekijkt, zult u misschien verbaasd staan over de verscheidenheid aan Mariafeestdagen en Marialiederen. Dan is het misschien aardig te weten dat er nog beduidend meer feestdagen zijn, zoals de Zoete Moeder van Den Bosch, of Maria Sterre der Zee in Maastricht (om nog maar niet te spreken over het buitenland) en dat er nog véél meer Marialiederen zijn, ook in ons eigen taalgebied. Deze site biedt slechts een kleine greep uit een groot repertoire. Bij de keuze hebben we op enkele zaken gelet. Zijn de feesten algemeen geldend in de wereldkerk? Bestaat er in ons land enige traditie rondom deze feesten? En betreffende de liederen: is het lied qua tekst en melodie zingbaar. Beantwoordt de tekst aan de eisen van het Tweede Vaticaans Concilie. Zijn de teksten niet te literair (elitair) maar ook niet te oppervlakkig? Zijn er voldoende oudere (vertrouwde) liederen geselecteerd? Er zullen dus ongetwijfeld liederen niet zijn opgenomen, die sommigen graag hadden gezongen, we hopen dat er daarvoor voldoende andere liederen ter keuze zijn aangeboden, zoals enkele hymnen uit het getijdenboek en liederen van hedendaagse tekstdichters, zoveel mogelijk op bekende melodieën.

Maria-devotie

 

Met deze site hopen wij een bijdrage te leveren aan een goede Maria-devotie, passend, zowel in de eeuwenoude traditie van de Kerk alsook in de moderne tijd. Met een gezonde Maria-devotie bedoelen wij dat wij Maria in onze liturgie en in ons leven de plaats geven die God haar gegeven heeft. Reeds in de traditie van het Joodse Volk werden de grote vrouwen in ere gehouden, denk aan Sara de vrouw van Abraham, aan Mirjam de zus van Mozes, aan Nošmi en Ruth, koningin Ester (een eigen boek in de Bijbel) of Judith. In liederen werden Gods grote daden bezongen (bijv. Ex. 15, 21). In deze traditie staat met name de jubelzang van Maria, het Magnificat, dat we vinden in het Evangelie van Lucas 1, 46-55.

Een goede Maria-devotie versterkt ons besef dat God nooit ophoudt zich in liefde om ons te bekommeren. Iedere Mariaviering heeft dan ook Gods heilshandelen in Christus centraal. Wij zingen dit met Maria mee. Tegelijk ontspringen in ons hart ook waarderende woorden voor deze vrouw zelf, om alles wat God aan haar heeft gedaan en om haar medewerking met Gods genade. Ook dat wordt ons reeds in het Evangelie geleerd, zowel in de vreugdewoorden van Elisabeth: "... waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt (Lc. 1,43)". Maar ook in de woorden van Maria: "Want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen omdat de Machtige grote dingen aan mij heeft gedaan. Zijn Naam is heilig (Lc. 1,48)".

Hierin ligt de basis voor de plaats van Maria in de liturgie. "Alle geslachten zullen haar zalig prijzen". Dit is een opdracht en een gunst die God ons verleent. Zoals in het lijdensverhaal Jezus zelf verklaart over de vrouw met de zalving, dat haar goede werk vermeld moet worden, zo heeft de Kerk de opdracht gekregen Maria in ere te houden. Tegelijk is het een gunst omdat de kerk zich realiseert dat Maria haar moederlijke zorg die zij heeft gehad voor Gods Zoon, uitbreidde over de leerlingen en nog steeds uitspreidt over alle kinderen van de Kerk.

Wie door God wordt gevraagd in zijn heilsplan mee te doen, begint niet aan een tijdelijke part-time job. Zo iemand zegt ja voor altijd. Ieder die na dit aardse leven deel krijgt aan de hemelse heerlijkheid zal niet stoppen met goed doen, met gebed en lofprijzing, maar komt daarin juist ten volle tot ontplooiing. Wie bij God woont krijgt deel aan Gods genadewerken, zoals dat hier op aarde reeds zichtbaar is. In dat licht is er geen mens dichter bij Jezus dan zijn moeder. God hulde brengen met Maria, zoals zij was met de leerlingen in de zaal op de dag van Pinksteren, zo bidden en zingen. Moge deze site ons hiertoe dienstig zijn.

Met dank aan allen die aan de totstandkoming van deze site hebben bijgedragen.

Pastoor Michel Hagen

 

Deze site is bestemd voor gebruik in de liturgie.
Voor het copyright gelden de algemene normen voor gebruik in de liturgie.